bezmaksas piegāde
Visā Latvijā
Sazināties -

Privātuma politika

Personas datu iegūšana

1. ORIGI kompānija iegūst klienta personas datus:

1.1. kad klients personīgi iesniedz informāciju (piemēram, aizpildot reģistrācijas anketu, pierakstoties jaunumu saņemšanai vai citos veidos);

1.2. automātiski ar sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām;

1.3. atsevišķos gadījumos no trešajām personām vai no publiski pieejamiem avotiem (pemēram, no jūsu tuviniekiem, kuri pērk priekš jums dāvanu karti vai citas prece);

1.4. kad klients iegādājas preces no ORIGI kompānijas.

2. ORIGI kompānija un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no klienta.

Personas dati, kurus mēs apstrādājam

3. ORIGI kompānija ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:

3.1. Dati, kurus klients pats paziņo ORIGI kompānijai;

3.2. Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;

3.3. Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

3.4. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar kompāniju;

3.5. Sīkdatnes – dati par www.origi.lv  interneta vietnes apmeklēšanu. Ja klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt ierobežota;

3.6. Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.

Personas datu apstrāde

4. ORIGI komāpnija apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

4.1. Līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu;

4.2. klienta identificēšanai;

4.3. preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

4.4. statistisko datu apstrādei un tirgus analīzes veikšanai;

4.5. klientu apkalpošanai;

4.6. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai;

4.7. mājas lapas darbības uzlabošanai;

4.8. lai analizētu un uzlabotu mūsu darbību;

4.9. lai uzturētu jūsu tiešsaistes kontu.

5. ORIGI apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6. Saņemto personas datu apstrāde tiek veikta noteiktiem mērķiem.

7. Sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei ORIGI uzdevumā.

8. ORIGI apstrādā Klienta datus ievērojot fizisko personu tiesības un nodrošina datu glābāsanu drošībā.

9.  ORIGI neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

9.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde, izgatavošana u.c.);

9.2. ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

9.2. bankām/uzņēmumiem, kuri nodrošina norēķinu operāciju veikšanu;

9.3. tiesībaizsardzības iestādēm;

9.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ORIGI likumīgo interešu aizsardzībai.

10. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums:

10.1. Klienta piekrišana. Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (subjekta piekrišana) personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot ORIGI kompānijai apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;

10.2. līguma noslēgšana un izpilde - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi. Kompānija apkopo un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā;

10.3. normatīvo aktu izpilde;

10.4. likumīgās interesēs lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu;

10.5. apstrādājot Klienta personas datus, ORIGI kompānija var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu automatizētus individuālus piedāvājumus, kuri tiek piedāvāti tikai biznesa nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.

Personas datu glabāšana

11. ORIGI kompānija ir tiesīga apstrādāt un glabāt personas datus, kamēr:

11.1. kamēr nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;

11.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ORIGI vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

11.3. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts normatīvajos aktos;

11.4. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

11.5. ir spēkā līgumsaistības starp klientu un ORIGI kompāniju.

Personas datu aizsardzība

12. Lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai izpaušanas ORIGI kompānija pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas prasības;

13.  ORIGI kompānija neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no ORIGI kompānijas.

Klienta tiesības

14. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu profilēšanu;

15. Lielākā daļa Klienta informācijas ir ievietota www.origi.lv , sadaļā “Mans Profils”, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.

16. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi.

16.1. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

16.2. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Sīkfaili

17. Mēs izmantojam sīkfailus (cookies), lai sniegt klientiem vislabāko servisu mūsu tīmekļa vietnē:
17.1. lai pielāgotu mājaslapu tieši jums - t.i. valodas izvēle, meklēšanas pieprasījumi, groza saturs u.c.;
17.2. lai atvieglotu turpmākās iepirkšanās mūsu interneta vietnē - klienta ierīce veic vārda un uzvārda saglabāšanu u.c. iestātījumu;
17.3. lai iegūtu statistikas datus - trešo pušu sīkdatņu privātuma politiku un noteikumus jūs varat atrast šo sīkdatņu īpašnieku tīmekļa vietnēs (piemēram Facebook, Google u.c.)
18. Klients var izdzēst sīkfailus no savas pārlūkprogrammas.
19. Klients var bloķēt sīkfailu ievietošanu datorā:
19.1. Sīkfailu bloķēšanai var izmantot piemēram NAI instrumentu reklāmas bloķēšanai, vai Google Analytics bloķēšanas instrumentu, vai citus instrumentus;
19.2. Sīkfailu bloķēšanas gadījumā mēs nevaram garantēt mūsu tīmekļa vietnes pareizu darbību.
20. Detalizētu informāciju par kontroles procedūrām skatīt interneta vietnē:  http://www.aboutcookies.org .